Ngữ pháp tiếng Hàn sơ cấp – Bài 3

NGỮ PHÁP TIẾNG HÀN SƠ CẤP BÀI 3

 

 – Phủ định của động từ, tính từ.

              V/A+ 않다.(không… )

-Cấu trúc này được gắn vào động từ hoặc tính từ để chuyển câu thành câu phủ định.

Ví dụ:

저는 김치를 먹지 않습니다.  Tôi không ăn kim chi.

주말에는 바쁘지 않아요. Cuối tuần tôi không bận.

학교에 가지 않아요.       Tôi không đến trường học.

 

  • Có thể sử dụng –지 않다 trong câu trần thuật và nghi vấn, tuy nhiên không sử dụng trong câu mệnh lệnh hoặc thỉnh dụ.

ví dụ:

가지 않으십시오 ( × )    ->  가지 마십시오 ( O )     Đừng đi

먹지 않읍시다  ( × )      ->   먹지 맙시다 ( O )       Đừng ăn

 

 

                     V + 싶다. ( muốn…)

–  Được kết hợp với động từ, biểu hiện nguyện vọng của người nói mong muốn thực hiện một hành động nào đó, tương đương nghĩa tiếng Việt là “muốn”. Đối với chủ ngữ là ngôi thứ nhất hoặc thứ hai, sử dụng  싶다 , còn nếu chủ ngữ là ngôi thứ  ba, sử dụng  싶어하다.

Ví dụ:

저는 한국어를 공부하고 싶어요.  Tôi muốn học  tiếng Hàn Quốc.

저는 한국에 가고 싶어요. Tôi muốn đi Hàn Quốc.

 

*Chú ý:

-Trong trường hợp chủ ngữ là ngôi thứ 3 thì dùng  싶어하다.

선생님은 사과를 먹고 싶어해요.  Giáo viên muốn ăn táo.

동생은 여행을 가고 싶어해요.  Em muốn đi du lịch.

 

-고 싶다 không kết hợp với tính từ, nhưng nếu tính từ được chuyển thành động từ bằng cách gắn thêm –아/어지다 thì có thể kết hợp với –고 싶다.

날씬하고 싶어요 ( × )   -> 날씬해지고 싶어요 (O)   Tôi muốn trở nên thon thả

– 고 싶다có thể kết hợp với cả tiểu từ 을/를và 이/가 .

가족이 보고 싶어요 ( O )     Tôi nhớ gia đình

족을 보고 싶어요 ( O )      Tôi nhớ gia đình

 

 

           V+ 겠다. ( sẽ….)

–  Gắn vào sau động từ để thể hiện ý định của người nói định thực hiện một hành động nào đó, có nghĩa trong tiếng Việt là “sẽ”. Ở ngôi thứ  nhất là thể hiện ý định, ý chí của người nói. Ở ngôi thứ 2 dùng để hỏi ý định của người nghe.

Ví dụ:

아침마다 운동하겠어요.  Tôi sẽ tập thể dục vào mỗi sáng.

내일, 영화를 보겠어요. Ngày mai tôi sẽ xem phim.

언제 한국어를 공부하겠어요?  Khi nào bạn sẽ học tiếng hàn quốc?

 

Chú ý : Dùng -겠 để diễn tả ý định , ý chí của người nói nên chủ ngữ không thể là ngôi thứ ba được.

카일리 씨는 내일부터 다이어트를 하겠어요.  (×)

카일리 씨는 내일부터 다이어트를 할 거예요. (O)

Kylie sẽ ăn kiêng từ ngày mai.

 

0356.066.066