Bảng chữ cái tiếng Hàn Quốc và cách đọc

Bảng chữ cái tiếng Hàn Quốc và cách đọc

 Nguyên âm: 21

Có 10 nguyên âm cơ bản

(e) (ye) (ê) (yê)   (oa) (ue)
(uơ) (uê) (uê) (uy) (ưi)

Có 11 nguyên âm mở rộng:
 Phụ âm: 19

Có 14 phụ âm đơn:

    giyeok (기역)                   k, g     ieung (이응)            ng
    nieun (니은)            n     jieut (지읒)              ch
    digeut (디귿)                     t, d     chieut (치읓)                     ch
    rieul (리을)             r, l     kieuk (키읔)           kh
    mieum (미음)                    m     tieut (티읕)             à th
    bieup (비읍)            p, b     pieup (피읖)            p(h)
    siot (시옷)               s     hieut (히읗)           h

Có 5 phụ âm đôi

    ssanggiyeok (쌍기역)        kk     ssangsiot (쌍시옷)  ss
    ssangdigeut (쌍디귿)        tt     ssangjieut (쌍지읒)           chch
    ssangpieup (쌍비읍)        pp

 Cấu trúc từ:

Một từ trong tiếng Hàn có 2 cấu trúc cơ bản
– Phụ âm – Nguyên âm
– Phụ âm – Nguyên âm -Phụ âm

1 2

 

 

1
2

 

1
2
3

 

 

1 2
3

 

1 3
2

 

 

1 3
2
4

 

 

 Cách viết nguyên âm cơ bản:

Viết theo chiều từ trên xuống dưới và từ trái qua phải

 – 아이 (a  i)   Em bé                    – 여우 (yơ  u)   Con cáo  

우유 (u  yu)   Sữa                      – 오이  (ô  i)      Dưa chuột

 

0356.066.066